OBJEKTIF

 

Melahirkan masyarakat yang menjadikan Islam sebagai cara hidup ( ad-din ) meliputi aspek-aspek 
akidah, akhlak, ekonomi, sosial, pendidikan dan kebudayaan.

Menegak keadilan mengikut hukum-hukum Islam serta mengawal dan membasmi kemungkaran 
murtad, bidaah dholalah, maksiat, khurafat dan lain-lain yang menjejaskan kesucian Islam.